هدف از این تحقیق ابعاد سلامت سازمانی از نظر مایلز و بررسی پویایی های سازمانی می باشد.

 

 

 

مفهوم سلامتی مثبت در يك سازمان، توجه را به شرايطي جلب مي كند كه رشد و توسعه سازمان را تسهيل كرده و يا مانع پويايي هاي سازمان است. «تالکوت پارسونز» معتقد است كه همه سیستمهاي اجتماعي، اگر قرار باشد که رشد و توسعه یابند، بايد چهار مشکل اساسي انطباق، کسب هدف، یگانگی و ناپیدایی را فرو نشانند.

 

 

به عبارت ديگر، سازمان ها باید درحل چهار مشكل موفق باشند:
    مشكل كسب منابع كافي و سازش با محيط خود
    مشكل تعيين و اجراي هدف
    مشكل نگهداري وحدت در داخل سازمان
    مشكل ايجاد و حفظ ارزش هاي منحصر به سيستم (جعفری،1390).

 

 

 

 

بنابراين، سازمان بايد به نيازهاي انطباق و كسب هدف و نيز نيازهاي بياني، يگانگي اجتماعي و هنجاري برخورد كند، در واقع فرض بر اين است كه سازمان هاي سالم، به طور اثربخشي هر دو دسته از نيازها را برآورد مي كنند. «تالکوت پارسونز» پیشنهاد می کند که سازمان های رسمی مثل مدرسه، مسئولیت و کنترل این نیازها را در سه سطح متفاوت از خود بروز می دهند:
1. سطح نهادی: سازمان را با محیط پیوند می دهد.
2. سطح اداری: میانجی تلاش های داخلی سیستم بوده، آنها را کنترل می کند.
3. سطح تکنیکی (فنی): محصول سازمان را تولید می کند (عزیزی مقدم، 1385).

 

 

 

چارچوب فوق متعلق به «تالکوت پارسونز»، برای مفهوم سازی و اندازه گیری سلامت سازمانی یک مدرسه طرح یگانه ای ارائه می کند. به طور کلی، سازمان سالم سازمانی است که در آن سطوح فنی، اداری و نهادی در هماهنگی هستند. سازمان نیازهای بیانی و نهادی را برآورده می کند و با نیروهای خارجی به طور موفقیت آمیزی برخورد کرده و نیروی آنها را در جهت هدف اصلی سازمان هدایت می کند. قابل ذکر است که در تحقیق حاضر از چارچوب فوق جهت ارزیابی سلامت سازمانی استفاده گردید.

 

 

 

 

فهرست مطالب
2-2. مفهوم سلامت    13
2-3. سلامت سازمانی     13
2-4. تعریف سلامت سازمانی    14
2-5. ویژگی های سازمان سالم    15
2-6. مولفه های سلامت سازمانی    18
2-6-1. ارتباط     19
2-6-2. مشاركت و درگير بودن در سازمان    19
2-6-3. وفاداري و تعهد    19
2-6-4. اعتبار يا شهرت موسسه يا شركت    19
2-6-5. روحيه    19
2-6-6. اخلاقيات    20
2-6-7. شناسايي يا بازشناسي عملكرد    20
2-6-8. مسير هدف    20
2-6-9. رهبري    20
2-6-10. بهبود يا توسعه كارايي كاركنان    20
2-6-11. كاربرد منابع    21
2-7. ابعاد سلامت سازماني (از نظر مايلز)    21
2-7-1. کارکردهای سیستم    21
2-7-2. سلامت سازمانی و اثربخشی    22
2-8. پويايي های سازمانی    23
2-8-1. سطح نهادی    24
2-8-2. سطح اداری    25
2-8-3. سطح فنی    25
2-8-4. مشخصه های فضاهای كاری سالم     25

2-16. تحقیقات انجام گرفته    58
2-16-1. سوابق داخلی     58
2-16-2. سوابق خارجی    60
2-17. جمع بندی    62

 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی