دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران

 

 
چکیده:
پیرانها و پیریمیدینها هسته های هتروسیكل تشكیل ‌دهنده تركیبات آلی مهمی هستند. آنها بخش اصلی ساختار بسیاری از تركیبات طبیعی را تشكیل می دهند و در تهیه تعداد زیادی از تركیبات دارویی مفید، به كار می روند. كاربردهای متنوع و مصارف زیاد آنها، محدود بودن منابع طبیعی، همچنین مقدار ناچیز این تركیبات در منابع طبیعی و مهمتر از همه، مشكلات مربوط به استخراج آنها موجب شده است شیمیدانها برای سنتز این تركیبات بسیار تلاش كنند. اگرچه برای سنتز مشتقات پیران و پیریمیدین كارهای زیادی انجام شده است؛ اما برای سنتز تركیبات پیرانو پیران و پیرانو پیریمیدین كه در چند مورد خواص دارویی جالبی نشان داده اند، پژوهشهای كمی صورت پذیرفته است. در پایان نامه حاضر روشی برای تهیه مشتقات نوینی از پیران و پیریمیدین ارائه می گردد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

پیران

پیریمیدین

تركیبات آلی

مشتقات نوینی

 
 
 
مقدمه:
مشتقات پیران به دلیل نقش گسترده‌ای كه در فعالیتهای زیستی ایفا می‌كنند، بسیار مورد توجه ‌هستند [1‍]. این تركیبات به وفور در طبیعت وجود دارند [2] .برای مثال لاكتون α-پیرون به شكل شاخه جانبی در تعدادی از استروئیدهای طبیعی موجود است. مشتقی از γ-پیرون با نام مالتول  در برگ‌های سوزنی كاجوجود دارد [3]. بنزوپیرانها گروه مهمی از مشتقات پیران هستند كه بسیاری از آنها در طبیعت، ماده  اساسی
رنگ و بوی گونه‌های گیاهی را تشكیل می‌دهند [4و5]. 
 
گزارش شده است كه مشتقات پیران، فعالیتهای ضدمیكروبی  [6]، اثرات تحریك كننده  رشد  [7]، اثرات ضد قارچ و تنظیم كننده‌ رشد گیاه  [8]، فعالیتهای ضد تومور  [9]، اثرات كاهش دهنده  فشار خون  [10]،  فعالیت ضد تجمع پلاكت ، بی حس کنندگی موضعی  [11-13] و اثرات ضد افسردگی  [14] از خود نشان داده‌اند. به دلیل اهمیتی كه پیرانها از نظر خواص شیمیایی و دارویی دارند، سنتز و مطالعه  آنها حائز اهمیت فراوانی بوده است.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده فارسی                                  ر
چکیده انگلیسی                                 ز
 

فصل اول : مقدمه و تئوری پیرانها                                       1

1-1) مقدمه    1                     
       1-2) خواص كلی پیرانها               1
1-3) سنتزپیران‌ها                                             5
1-3-1) سنتز پیران-2-اون با استفاده از β-كتواسترها               5
1-3-2) سنتزپیران-2-اون با استفاده از استرهای غیراشباع-α،β                                     5
1-3-3)سنتز پیران-2-اون ازطریق واكنش هترودیلز-آلدر                                             6
1-3-4) سنتز پیران-2-اون با استفاده از شیوه ی وارون  واکنش گروه کربونیل      6
1-3-5) سنتز پیران-2-اون از سیكلوپنتادی انون اپوكسید                     7   
1-3-6) سنتز پیران-4-اون‌ها                                                        7
1-3-7) سنتز H2-پیران از طریق حدواسط دی انون                                        8
1-3-8) سنتز H2-پیران از طریق واكنش ویتیگ                               9
1-3-9) سنتز H4-پیران‌ها                                  9
1-4) سنتز تركیبات دو حلقه‌ای پیرانوپیران                                                                                               10
پیریمیدینها 
1-5) مقدمه                                                            13
 1-6) بررسی برخی از خواص كلی پیریمیدینها                                      14
 1-7) خواص شیمیایی پیریمیدین                                                                            16
1-7-1) حمله  الكترون دوستی به كربن                                                 16
1-7-1-1) نیترودار كردن                                              16
1-7-1-2) هالوژن دار كردن                                                      16
1-7-1-3) فرمیل دار كردن                                                              18
1-7-1-4) اكسیداسیون                                                                             18
1-7-2) حمله  هسته دوستی به كربن                                              19   
1-8) سنتز پیریمیدین                                20
1-8-1) سنتز از اجزاء اتمی [5+1]                                   21
1-8-2) سنتز از اجزاء اتمی [4+2]                                                                            22
1-8-3) سنتز از اجزاء اتمی [3+3]                                           23
 
فصل دوم : بحث و نتیجه گیری
2-1)مقدمه                                                         24
2-2)روش تحقیق                                                                                      24
2-3) سنتز مشتقات 2-آمینو-3-سیانو-4-(آریل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [cپیران-5-اون          26
2-3-1) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متوكسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون                 27
2-3-2) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متیل فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2-[cپیران-5-اون                    28
2-3-3) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-متوكسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[cپیران-5-اون                       29
2-3-4) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5–پیرانو]-3،2-[cپیران-5-اون                                                        30
2-3-5) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [c پیران-5-اون                                                   30
2-4) سنتز 4-آمینو-5-(آریل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون                  31            
2-4-1) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوكسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو]4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون               35
2-4-2) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل  فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[cپیران-6-اون                                37              
2-4-3) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون                    40                                                                                        
2-4-4) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2 [c-پیران-6-اون                                        42            
2-4-5) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو-]3،2-[c پیران-6-اون                    44
2-5) مقایسه با روشهای دیگر سنتز تركیبات پیرانوپیریمیدین                   47
2-6)نتیجه گیری                                         49
2-7)پیشنهاد برای کارهای آینده                                       50
 
فصل سوم : کارهای تجربی 
3-1) تكنیك عمومی                                                              51
3-2) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متوكسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون               51
3-3) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متیل فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2-[cپیران-5-اون               52
3-4) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-متوكسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون               53
3-5) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5–پیرانو ]-3،2-[c پیران-5-اون                53
3-6) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [cپیران-5-اون                                54
3-7) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوكسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو ]4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون                                       55
3-8) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون                 56
3-9) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون                56
3-10) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون                               57
3-11) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون                                   58
 
 
فصل چهارم : طیفها و مراجع
طیفها                                                                  60    
مراجع                                     80
                                   
 
فهرست شکلها
فصل اول
شکل(1-1) تعادل بین حلقهH 2-پیران با دی انون                 2
شکل (1-2) تعادل بین ساختارهای حلقوی و غیر حلقوی در ترکیب استخلافدارH 2-پیران              3
شکل(1-3) تعادل بین α-پیرون با مزومر نمک پیریلیوم؛ γ-پیرون                           3
شکل(1-4) موقعیتهای فعال در α- و γ-پیرون                                                                       4
شکل(1-5) سنتز پیران-2-اون با استفاده از β-كتواسترها                5
شکل(1-6) سنتزپیران-2-اون با استفاده از استرهای غیراشباع-α،β                     6
شکل(1-7) سنتز پیران-2-اون ازطریق واكنش هترودیلز-آلدر                         6
شکل(1-8) سنتز پیران-2-اون با استفاده از شیوه ی وارون  واکنش گروه کربونیل                      7
شکل(1-9) سنتز پیران-2-اون از سیكلوپنتادی انون اپوكسید                                                                            7
شکل(1-10) سنتز پیران-4-اون با استفاده ازواکنش ترکیبات انیدرید با پلی فسفریك اسید                                                              8
شکل(1-11) سنتز‌γ-پیرون از طریق حد واسط دی استال                                                              8
شکل(1-12) سنتز H2-پیران از طریق حدواسط دی انون                                                              8
شکل(1-13) سنتز H2-پیران از طریق واكنش ویتیگ                                                                   9
شکل(1-14) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش عكس دیلز-آلدر                                                                                          9 
شکل(1-15) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش کاهش                                                                                                    10
شکل(1-16) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش هترو دیلز-آلدر                                                                        10
شکل(1-17) سنتز ترکیب پیرانوپیران از طریق آلكیل‌دار کردن تری استیك اسید لاكتون                                                              10
شکل(1-18) سنتز ترکیبات پیرانوپیران با استفاده از واکنش تراكمی β-كتواسترها با تری استیك اسید لاكتون                          11                                  
شکل(1-19) واکنش سنتز مشتق 3-استخلافدار پیرانوپیران                                                       11
شکل(1-20) سنتز ترکیب پیرانوپیران با استفاده از واکنش تراکمی‌ مالون دی آمید با دو مولكول مالونیل كلرید                                    11
شکل(1-21) سنتز ترکیب پیرانوپیران با طریق واکنش الکتروسیکلی حد واسط اکساتری ان                                                            12
شکل(1-22) واکنش سنتز ترکیب پیرانوپیران دی اُن                                                                           12
شکل(1-23) مقایسه قدرت بازی پیریمیدین با پیریدین                                                                                 14
شکل(1-24) توزیع نسبی چگالی الكترونی مولكول پیریمیدین                                                                           15
شکل(1-25) پیریمیدینهای زیستی یوراسیل و تیمین                                                                 15
شکل(1-26) ) طول ها و زوایای پیوندی مولكول‌پیریمیدین                                                                             15
شکل(1-27) واکنش نیترودار كردن پیریمیدین                                                                                  16
 شکل(1-28) واکنش برم دار كردن پیریمیدین                                                16
شکل(1-29) واکنش فلوئور دار كردن پیریمیدین                                                     17
شکل(1-30) واکنش ید دار كردن پیریمیدین                                                                  17
شکل(1-31) واكنش فرمیل دار كردن پیریمیدین                                                                 18
شکل(1-32) واکنش اكسیداسیون پیریمیدین                                                                18
شکل(1-33) واکنش آب پوشی مستقیم هالوپیریمیدین در شرایط اسیدی و قلیایی                                                                      19
شکل(1-34) واكنش افزایشی پیریمیدین با استفاده از واكنشگرهای گرینیارد                                                                      19
شکل(1-35) واکنش جانشینی هسته دوستی هالو پیریمیدین با یون آلكوكسی                                                                           19
شکل(1-36) واکنش جابجایی هالوژن ترکیب دی هالو پیریمیدین در حضور HI                                                                         20
شکل(1-37) سنتز پیریمیدین از واکنش  پروپینوئیل اورتان با آنیلین                                                                                   20
شکل(1-38) سنتز پیریمیدین از واکنش β-آمینوایمین با فرمالدهید                                              21 
شکل(1-39) سنتز پیریمیدین از واکنش β-آمینو استر غیر اشباع با تركیب ایزوسیانات                                                                 21
شکل(1-40) سنتز پیریمیدین از واکنش اتیل 3-آمینو-2،4ی سیانو كروتونات با 2،2،2-تری كلرواستو نیتریل                                     21
شکل(1-41) سنتز پیریمیدین از واکنش N-فرمیل آمیدین با دی متیل مالونات                                                                        22
شکل(1-42) ) سنتز پیریمیدین از واکنش دیلز-آلدر آزادی ان‌ها با آلكینهای فقیر الكترون                                                             22
شکل(1-43) سنتز پیریمیدین با استفاده از هم ارزهای β-دی آلدهید                                                                       23
شکل(1-44) سنتز پیریمیدین با استفاده از مالوناتهای استخلافدار                                                                       23
شکل(1-45) سنتز پیریمیدین از واکنش مالونونیتریل با تیواورهN –استخلافدار                                                                        23
 
فصل دوم
شکل(2-1) شمای کلی سنتز دو مرحله ای مشتقات پیرانوپیران (e-a124) و مشتقات پیریمیدوپیرانوپیران (e-a125)                                 25
شکل(2-2) مکانیسم  تهیه ی مشتقات آریلیدن مالونونیتریل                                       26
شکل(2-3) مکانیسم سنتزمشتقات 2-آمینو-3-سیانو-4-(آریل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]2،3- [cپیران-5-اون                                27
شکل(2-4) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (4-متوكسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون                               28
شکل(2-5) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (4-متوكسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون                  28
شکل(2-6) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (3-متوكسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون                                   29
شکل(2-7) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو3،2- [cپیران-5-اون                                            30
شکل(2-8) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون                    31
شکل(2-9) مکانیسم سنتزمشتقات 4-آمینو-5-(آریل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[cپیران-6- اون                  32
شکل(2-10) مکانیسم واکنش جانبی تشکیل فراورده  پیریمیدوپیرانوپیران-4-اون                                                                             34
شکل(2-11) واكنش تولید آمیدین                                                  35
شکل(2-12) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوكسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[c پیران-6- اون                36
شکل(2-13) الگوی پیشنهادی گسست (a125)                                                                                                                       37
شکل(2-14) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[c پیران-6- اون                                   38
شکل(2-15) الگوی پیشنهادی گسست (b125)                                                                39
شکل(2-16) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون                              40
شکل(2-17) الگوی پیشنهادی گسست (c125)                                                               41
شکل(2-18) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون                                    42
شکل(2-19) الگوی پیشنهادی گسست (d125)                                                              44
شکل(2-20) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون                                  44
شکل(2-21) الگوی پیشنهادی گسست (e125)                                                                46
شکل(2-22) واکنش های سنتز برخی مشتقات نفتالو پیرانوپیریمیدین                                                                             48