خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خبرگزاری ها و پیدایش آن ها با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺏ تاثیرات ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠهﺍﻭﻝ ﺑﻪﺗﺮﺩیﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪی ﺑﺮﺍی ﺗﺄییﺪ ﺁﻥ ﭘیﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ. ﺍیﻦ ﺟﺮیﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎی پایانی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧی ﺩﻭﻡ(1930) ﺷﺮﻭﻉ ﺷــﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺩﻫه ﻫﻔﺘﺎﺩ(1960) ﺍﺩﺍﻣﻪﭘیﺪﺍ ﻛﺮﺩ. ﺟﺮیاﻧﻬﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭﻓﺮﻫﻨگی ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳــی ﺭﺍ ﺩﺭﺷــﻜﻞ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ عقاید، ﻧﻈﺮیﺎﺕ، ﻧﮕﺮﺷﻬﺎﻭﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺑﺮﺭﺳی ﺑﺎﺯی ﻣی ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭﻋیﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﻧﻮﻉ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺛﺮﻣی ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ. همچنین ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐییﺮﺩﺭﻧﮕﺮﺵ، ﻣی ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑیﻔﺘﺪ ﻫﻤﭽﻨیﻦ تغییرﻧﮕﺮﺵ ﺑﺪﻭﻥ تغییر ﺩﺭﺭﻓﺘﺎر (ﻭیﻨﺪﺍﻝ و دیگران،328:1376).
 

 

 

فهرست مطالب

2-5 پیدایش خبرگزاری ها

2-5-1ایران

2-5-2 طرز کار خبرگزاری ها

2-5-3آژانس خبری

2-5-4نظام بین المللی نوین برای اطلاعات و ارتباطات

2-5-5تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و خبرگزاری ها

2-5-6خصوصی سازی تولید اطلاعات و اخبار

2-5-7 اشکال قانونی مالکیت سازمان های خبری

2-5-8 جمع بندی مباحث خبرگزاریها

2-6وب سایت های خبری

2-7 پیشینه پژوهش

2-7-1 مطالعات مرتبط با روابط رسانه‌ها و حكومت‌ها

2-7-2مطالعات درخصوص نقش خبرگزاری‌ها

2-7-3 مطالعات مرتبط با تاثیرگذاری خبرگزاری ها

منابع