خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جرم و زنان با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

روان شناسان نیز به دنبال دستیابی شواهدی هستند تا تفاوت های جنسیتی در مؤلفه های روان شناختی هم چون شخصیت و ارتباط آنها با رفتار اجتماعی را نشان دهند. در این بین، فروید ضمن اشاره به تفاوت های ذاتی میان زنان و مردان، جنسیت را به عنوان یک نظام از روابط قدرت در جامعه انکار می کند. اما از نظر جامعه شناسان، این نقش جنسی و ساختارهای حقوقی حاکم بر جامعه است که موجب تفاوت های جنسی و رفتار ارتکاب جرمی می شود.
 

 

 

فهرست مطالب

جنسیت و جرم

2-15-زنان و جرم

2-16-نوع جرم زنان

2-17-بررسی تفاوت نوع جرایم زنان  و مردان

2-18-تئوری های جرم

2-18-1-تئوریهای زیستی

2-18-1-1-عقاید دانشمندان قبل از لمبروزو

2-18-1-2-نقد نظرات لمبروزو

2-18-2- تئوری های روانشناختی

2-18-3- تئوری های جامعه شناسی

2-18-3-1-نظریه های جامعه شناختی فردگرایان درباره ارتکاب جرمات

2-18-3-2-نظریه های آنومی

2-18-3-3- نظریه آنومی دوركیم

2-18-3-4-نظریه آنومی رابرت مرتن

2-18-3-5-نظریه رابرت آگینو، مسنرو روز نفلد

2-18-3-6-نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود

2-18-3-7-نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند

2-18-3-8-نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بكر و لمرت

2-18-3-9-نظریه كنترل اجتماعی هیرشی

2-19-نظریه های جرم شناختی جرائم زنان

منابع