خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حمایت اجتماعی و ابعاد آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

بعد ساختاری؛ که ویژگی های کمی و عینی منبع حمایت را در بر می گیرد که شامل روابط اجتماعی رسمی یا غیر رسمی فرد با دیگران و تعداد نقش هایی که فرد ایفا می کند؛ می شود. این بعد حمایت اجتماعی ناظر به شبکه روابط اجتماعی فرد با دیگران است و تعداد افراد مورد تعامل ، نوع و میزان ارتباطات مجموعه افرادی را در یک شبکه با هم پیوند دارند، در بر دارد.

 

 


بعد عملکردی؛که شامل ویژگی های کیفی و ذهنی حمایت می باشد. این بعد به خصایص روابط اجتماعی که فرد برقرار می کند، مربوط است. اهمیت بعد عملکردی از این رو است که روابط اجتماعی فرد تا چه حد می تواند در هنگام مواجه با فشارهای روانی و اجتماعی به مثابه تعدیل کننده و محافظ عمل نمایند .
 

 

 

فهرست مطالب

2-2-1  حمایت اجتماعی

2-2-1-1ابعاد و انواع حمایت اجتماعی

2-2-1-2منابع حمایت اجتماعی

2-2-1-3کارکردهای حمایت اجتماعی

2-2-1-4عوامل مؤثردر بهره مندی از حمایت اجتماعی

2-2-1-5 نظریه های حمایت اجتماعی

1.5.1.2.2تئوری های شکل گیری روابط

1.1.5.1.2.2 رویکرد های مبادله و انصاف

2.1.5.1.2.2رویکرد رشد مرحله ای رابطه

3.1.5.1.2.2رویکرد علی تعاملی

4.1.5.1.2.2رویکرد تقویت

5.1.5.1.2.2رویکرد هماهنگی شناختی

2.5.1.2.2 تئوری های حمایت اجتماعی

1.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به میزان تغییر در اندازه و جهت حمایت اجتماعی در دوره های زندگی

2.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به پیامدهای حمایت اجتماعی بر سلامتی

3.2.5.1.2.2 مدلهای مربوط به نحوه کسب حمایت اجتماعی بر حسب اولویت در رابطه ، جایگزین های روابط از دست رفته یا توافق در روابط

4.2.5.1.2.2مدلهای مربوط به کاهش یا افزایش حمایت اجتماعی ناشی از تغییر در تعداد پیوندها،عضویت ها و هویت های اجتماعی

منابع